Gotlandstoner.se

Om Gotlandstoner

Gotlandstoner är en samling av 727 låtar och visor från Gotland, upptecknade av August Fredin (1853–1946). Boken utgavs ursprungligen i form av häften som publicerades mellan 1909 och 1932.

Gotlandstoner digitaliserades i början av 2000-talet av Erik Ronström och Clara Andermo, och det är denna digitalisering som finns tillgänglig på den här sidan. Den har också utgjort underlag för den ringpärmsutgåva som färdigställdes 2017.

Ur originalutgåvan:

Redaktionens förord

Första upphovet till den publikation av gotländska melodier, som nu föreligger avslutad, går så långt tillbaka i tiden som till 1893. Vid årets akademiska sommarkurser gjorde jag bekantskap med folkskolläraren Aug. Fredin. Sedan jag efter hand fått en föreställning såväl om hans musikaliska begåvning ock den rikedom av på fäderneön gängse melodier, han satt inne med, som hans personliga redbarhet, uppgjorde vi planer rörande uppteckning av Gotlandsmelodier ock publikation i landsmålstidskriften. Enligt denna plan skulle upptecknas alla melodier, som kunde med någon rätt anses för gotländska, d. v. s. som bland den gotländska allmogen vore kända ock spelades eller veterligen hade spelats, med uteslutande blott av sådana som tydligen ginge tillbaka till modern konstmusik ock längs olika vägar sipprat ut på ön.

Melodierna skulle nedskrivas så, som upptecknaren hört dem spelas, utan några som hälst korrigeringar eller broderier. Tyvärr är det gängse notsystemet ett mycket dåligt instrument, det kan endast angiva de allra grövsta konturerna av en på fiol spelad melodi. Det motsvaras i fråga om taltäxt av det vanliga alfabetet, ock det finns på musikens område ingen som hälst motsvarighet till den noggrannhet (visserligen även den blott approximativ), med vilken t. ex. det svenska landsmålsalfabetets några hundratal tecken ock teckenkombinationer omfattande resurser kunna återge en taltäxt. De oändliga möjligheter till lokal eller personlig variation eller individualisering, som fiolen (liksom rösten) bjuder den exekverande tonkonstnären — fiolens ock strängarnas egenskaper oberäknade — genom olika stämning, finger- ock stråkföring, i fråga om tidsindelning, tonhöjd, tonfärg ock annat — om allt detta säger oss notskriften ingenting. Även om man kompletterade den vanliga notskriften med bitecken för återgivande av mindre intervaller än halvtoner — vilket naturligtvis läte sig göra — så vore därmed föga vunnet.

Någon vetenskapligt tillfredsställande ock i praktiken någorlunda lätthanterlig metod att ordna en större melodisamling, är ännu icke given. För att i någon mån underlätta finnandet av den melodi, som sökes, ha vi tillgripit den enkla utvägen att inom varje större grupp ordna melodierna efter noternas tidsvalör. Gäller det t. ex. polskor (¾ takt), ställas — med bortseende från eventuell upptakt — först de melodier, vilkas första takt utgöres av en halv ock en fjärdedel, därefter komma melodier med en halv ock två åttondelar, en halv, en åttondel ock två säxtondelar o. s. v.; därefter komma melodier som börja med en fjärdedel o. s. v. — Visorna äro ordnade i grupper efter täxtinnehållet.

Tryckningen har tagit en i ock för sig orimligt lång tid, beroende på knappheten av de ekonomiska tillgångar, över vilka tidskriften förfogat i förhållande till höga tryckkostnader --- ock beroende på att massor av andra bidrag tävlat om plats inom ett inskränkt område. Sådan samlingen nu föreligger, är den emellertid ett ståtligt monument över såväl gutarnas musikaliska begåvning som Fredins musikaliska intresse, kärlek till fäderneön ock energi.

Sedan under åren 1909–1926 av »Gotlandstoner» utgivits fyra häften: 1909:4 = s. 1–128, 1912:4 = s. 129–232, 1923:3 = s.  273–368, 1926:2 = s. 369–496, innehållande 494 melodier, väcktes, på initiativ av landshövding Roos vid 1931 års riksdag i båda kamrarna motioner om dels ett statsanslag å 5 000 kr. till bekostande av tryckningen av återstående partier av samlingen, dels 2 000 kr. som välförtjänt honorar åt samlaren. Motionen bifölls vid gemensam votering.